آدرس آزمایشگاه :

دستگاه ها

News

دستگاه اپتالایزر

1400/6/10

دستگاه اپتالایزر یکی ...

دستگاه وایداس فرانسه

1400/6/10

لغت VIDAS مخفف Vitek ...

دستگاه سل کانتر سیسم

1400/6/10

به جرات می توان گفت ...

دستگاه کمی لومینیسان

1400/6/10

تاکنون روش های ایمو ...