آدرس آزمایشگاه :

اخبار

News

معرفی پانل تست های ق

1399/2/15

جهت اطمینان از باردا ...

بررسی سیستم آنالیز ا

1399/1/18

از مزایای استفاده سی ...

بررسی آزمایشات پانل

1399/3/10

سقط (Abortion) عبارت ...

آزمایشات بررسی اثربخ

1400/7/26

ژنوم CoVs بصورت یک R ...

کدهای سایت تامین اجت

1400/10/14

با توجه به استفاده ا ...

اهمیت اینترلوکین 6 د

1400/5/21

آزمایش IL-6 می‌تواند ...