آدرس آزمایشگاه :

راه اندازی دستگاه اپتالایزر

portfolio image

دستگاه ایمونواسی تمام اتوماتیک در آزمایشگاه نیکنام نصب شد.

 با عنایت به پرودگار متعال و با توجه به نیاز منطقه خزانه برای افزایش سرعت جوابدهی تست های آزمایشگاه و درخواست پزشکان محترم منطقه، دستگاه الیزا ایمونواسی اتوماتیک اپتالایزر در آزمایشگاه نیکنام نصب شد.