آدرس آزمایشگاه :

تست IL-6 در آزمایشگاه نیکنام قابل انجام است.

portfolio image

بنا به در خواست همکاران عزیز تست اینترلوکین 6 در آزمایشگاه نیکنام قابل انجام است.