آدرس آزمایشگاه :

راه اندازی دستگاه کمی لومینیسانس

portfolio image

دستگاه کمی لومینیسانس اسنایب مگلومی در آزمایشگاه نیکنام راه اندازی شد

  • راه اندازی دستگاه کمی لومینیسانس

 برای اولین بار در منطقه خزانه، دستگاه کمی لومینیسانس اسنایب مگلومی 600 در آزمایشگاه نیکنام راه اندازی شد. 

این دستگاه توانایی انجام تست های هورمونی و ایمنی شناسی را با دقت و سرعت بالا دارد.