آدرس آزمایشگاه :

بخش ایمنی شناسی و سرولوژی

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

 

بخش ایمنی شناسی و سرولوژی آزمایشگاه نیکنام

 

مجهز به دستگاههای ایمونواسی اتوماتیک اپتالایزر کشور چین، دستگاه ایمونوآنالایزر وایداس کشور فرانسه و دستگاه الیزا ریدر Stat Fax کشور امریکا می باشد