آدرس آزمایشگاه :

بخش هورمون شناسی

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

 

بخش هورمون آزمایشگاه نیکنام

 

مجهز به دستگاههای کمی لومینیسانس اسنایب مگلومی کشور چین-انگلستان، دستگاه ایمونوآنالایزر وایداس کشور فرانسه و دستگاه الیزا ریدر Stat Fax کشور امریکا می باشد