آدرس آزمایشگاه :

بخش میکروبشناسی

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

 بخش میکروب شناسی آزمایشگاه نیکنام