آدرس آزمایشگاه :

بخش انگل شناسی و آنالیز مایعات

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

بخش آنالایز مایعات آزمایشگاه نیکنام

 

علاوه بر دستگاههای پایه، مجهز به سیستم بررسی اسپرم CASA می باشد.