آدرس آزمایشگاه :

بخش بیوشیمی

بخش های آزمایشگاه
portfolio image

 

 

بخش بیوشیمی آزمایشگاه نیکنام

 

مجهز به دستگاههای سیسمکس اتوآنالایزر سلکترا کشور ایتالیا، دستگاه نیکوکارد 2 کشور نروژ، دستگاه الکترولیت آنالایزر کشور امریکا و دستگاه فوتومتر کلینیک 2 کشور ایران می باشد