آدرس آزمایشگاه :

نظرسنجی

نظر سنجی از پزشکان همکار
میزان کیفیت ارایه خدمات به بیماران
ضعیف
خوب
متوسط
عالی
دامنه آزمایشات انجام شده
ضعیف
خوب
متوسط
عالی
سرعت جوابدهی
ضعیف
خوب
متوسط
عالی
کیفیت انجام آزمایشات با توجه به سابقه بیمار
ضعیف
خوب
متوسط
عالی
]مکاری در مورد درخواست آزمایشات اورژانس
ضعیف
خوب
متوسط
عالی
اطلاع رسانی در مورد جواب های بحرانی
ضعیف
خوب
متوسط
عالی
آیا آزمایشگاه نیکنام را به همکاران خود معرفی می کنید؟
بله
خیر