آدرس آزمایشگاه :

نظرسنجی

نظر سنجی از مراجعین آزمایشگاه
نظر شما در رابطه با محیط آزمایشگاه
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
نظر شما در مورد کیفیت پذیرش
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
نظر شما در مورد نمونه گیری
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
نظر شما در مورد سرعت جوابدهی
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
نظر شما در مورد ارسال جواب از طریق پیام یا سایت
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
آیا آزمایشگاه نیکنام را به دوستان خود معرفی می کنید؟
بله
خیر